زرین-بایندر
مگنوتوکس
مگنوفید
ویوان-بافر
مخمر زنده ویزه نشخوار کنندگان