تصویر سمت چپ، کبد طبیعی، تصویر سمت راست، سندرم کبد چرب خونریزی دهنده بالخته خون بزرگ. مقدار زیادی چربی در محوطه بطنی مشاهده می شود.

مایکوتوکسین ها و راهکارهای کاهش آنها در تغذیه گاوهای شیری