خونریزی وسیع کبد، پارگی کبد باعث مرگ ناگهانی پرنده شده است