لیست پژوهش های گروه دانش بنیان ویوان

گزیده ای از طرح های پژوهشی گروه دانش بنیان ویوان

   • مطالعه کارایی ترکیب‌های جاذب پلیمری و معدنی بر تخفیف اثرات آفلاتوکسیکوز القاء شده در جوجه اردک، هما آراک، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
   • اثرات جاذب­های معدنی و آلی بر عملکرد رشد، فراسنجه­های خونی و جراحات کبدی در جوجه­های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1، مولود پارسافر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
   • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب آفلاتوکسین B1 نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
   • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب اکراتوکسین A توسط نمونه های مختلف، توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
   • ارزیابی کارایی پروبیوتیک و جاذب­های سموم در عملکرد رشد و کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس جوجه­های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرزانه خورشیدی، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
   • بررسی اثر استفاده از توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان بر کاهش آفلاتوکسین M1 شیر تولیدی گاوهای شیری، پایش میدانی و طرح سراسری اندازه گیری آفلاتوکسین شیر دامداریهای معتبر کشور، سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
   • تأثیر توکسین‌بایندر چندجزئی مگنوتوکس در جیره‌های آلوده به سموم آفلاتوکسین و زیرالنون بر سلامت، عملکرد تولید مثلی و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها و خروس‌های گله‌های مادر گوشتی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، در حال اجرا
   • بررسی اثر استفاده از مگنوتوکس در گاوهای شیری، آزمایش فارمی، دامداریهای استان فارس، ۱۳۹۵
   • اثر جاذبهای معدنی و آلی آفلاتوکسین B1 و بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه، انتقال آنها به شیر و گوشت بزهای سانن، سعیده اسدزاده هروی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵
   • اثر استفاده از جایگزین های مختلف آنتی بیوتیک بر کنترل بیماری آنتریت نکروتیک در جوجه های گوشتی، معصومه قیامتیون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
   • اندازه گیری اثر اندازه ذرات و خواص فیزیکو شیمیایی پلت چسبان های معدنی بر استحکام پلت خوراک دام و طیور، طرح پژوهشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶
   • اندازه گیری اثر نوع و سطح آلومینوسیلیکات در جیره های با و یا بدون گندم بر کیفیت و استحکام پلت، طرح پژوهشی، با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
   • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب زیرالنون نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
   • اندازه گیری قدرت پلت بایندری نمونه های مختلف پلت بایندر معدنی با همکاری متخصصین تغذیه طیور وشرکت خوراک دام و طیور قایم مشهد، ۱۳۹۲
   • تأثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
   • تعیین مشخصات جاذبهای نانوساختار و نانوحفره بنتونیت و بررسی کارایی آن جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی، محسن مجتهدی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی،مشهد، ۱۳۹۲
   • تاثیر آفت کشهای ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیتهای خونی نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در فرآورده های دامی با و یا بدون زرین بایندر، محسن کاظمی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
   • بررسی اثرات استفاده از زرین بایندر و بنتونیت بر عملکرد جوجه های گوشتی، فاطمه خانه دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، ۱۳۸۹
   • تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی در شرایط درون تنی و برون تنی، مرتضی خباز سیرجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
   • تأثیر انواع ضدعفونی کننده های دان طیور بر میزان آلودگی خوراک و عملکرد جوجه گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، زهرا جلالی، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
   • ارزیابی اندازه گیری میزان تغییر در جذب آهن از دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی در اثر افزودن نوعی جاذب، طرح تحقیقاتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۳
   • اثرات جاذبهای مختلف بر عملکرد و فراسنجه های کبدی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
   • تأثیر سطوح مختلف مکمل اکسید منیزیم بر مرغ و برخی متغیرهای تولید، ویژگیهای کیفی تخم متابولیتهای خونی در مرغهای تخمگذار، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۷
   • بررسی استفاده از ترکیبات مختلف به عنوان پلت بایندر خوراک آبزیان و تاثیر آنها بر شاخصهای کیفیت پلت و ماندگاری خوراک پلت در محیط آبی (water stability)، طرح پژوهشی، با همکاری مزارع پرورش میگو استان هرمزگان، ۱۳۹۷
   • بررسی مقایسه ای ترکیبات جاذب آفلاتوکسین B1 تحت شرایط برون تنی، طرح پژوهشی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ، در حال اجرا( ۱۳۹۸)
   • مقایسه ارزیابی اثرات ترکیبات بافری کننده شکمبه در محیط آبی و محیط شبیه سازی شده شکمبه بر تخمیرپذیری و قابلیت هضم خوراک گاوهای شیری پرتولید، طرح پژوهشی، با همکاری معاونت پژوهشی و همکاری دانشگاه یاسوج، ۱۳۹۸
   • بررسی اثر توکسین بایندر مگنوتوکس آلفا(محصول گروه ویوان) بر عملکرد و کاهش عوارض سموم قارچی در مرغهای تخمگذار
   • بررسی اثر توکسین بایندر مگنوتوکس پریمیوم (محصول گروه ویوان) بر عملکرد و کاهش عوارض سموم قارچی در جوجه های گوشتی
   • بررسی اثرات توکسین بایندرهای مگنوتوکس آلفا و مگنوتوکس پریمیوم بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری، طرح پژوهش میدانی در دامداریهای استان فارس، ۱۳۹۸
   • استراتژی های قیمت گذاری: قیمت پریمیوم ، یا قیمت پایین؟ ( احسان میرزاده، کارآفرین و پژوهشگر حوزه مدیریت و بازاریابی )
   • ارتباطات، کلید موفقیت ( احسان میرزاده، کارآفرین و پژوهشگر حوزه مدیریت و بازاریابی )
   • مدیران عالی، چگونه رهبری می کنند؟ ( احسان میرزاده، کارآفرین و پژوهشگر حوزه مدیریت و بازاریابی )

    

    


تماس با ما

ویوان در شبکه های اجتماعی: