طرح های پژوهشی، رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد انجام شده بر روی محصولات گروه ویوان

 بررسی اثر افزودن سموم زرالنون و آفلاتوکسین به جیره طیور تخمگذار و بررسی اثرات توکسین بایندر
مگنوتوکس در کاهش جراحات و صدمات سلولی و بافتی، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی
مشهد، 1397- 1396
 تاثیر مخلوطهای مختلف پلت بایندر بر پایداری خوراک پلت میگو در آب، بخش تحقیق و توسعه گروه
ویوان با همکاری مزارع پرورش میگو استان هرمزگان، 1396
 بررسی اثر استفاده از مگنوتوکس در گاوهای شیری، آزمایش فارمی، دامداریهای استان فارس، 1396 -1395
 اندازه گیری قدرت پلت بایندری نمونه های مختلف پلت بایندر با همکاری متخصصین تغذیه طیور و
شرکت خوراک دام و طیور قایم مشهد
 اثر جاذبهای معدنی و آلی آفلاتوکسین B1 و بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه، انتقال آنها به
شیر و گوشت بزهای سانن، سعیده اسدزاده هروی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395
 اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب اکراتوکسین A توسط نمونه های مختلف، توکسین بایندرهای موجود
در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای
1393 تا 1396
 اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب آفلاتوکسین B1 نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار
با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای
1393 تا 1396
 اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب زیرالنون نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با
توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای 1393
تا 1396
 بررسی اثر استفاده از زرین بایندر بر کاهش آفلاتوکسین M1 شیر تولیدی گاوهای شیری، پایش میدانی و
طرح اندازه گیری آفلاتوکسی شیر واحدهای مصرف کننده زرین بایندر طی سالهای 1393 تا 1396
 اثرات استفاده از توکسین بایندر مگنوتوکس در تغذیه طیور تخمگذار، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه
فردوسی مشهد، 1396
 اثرات جایگزینی 15 درصد جوش شیرین جیره با مگنوفید )اکسید منیزیم با فرآوری انحصاری گروه ویوان(،
دانشگاه صنعتی اصفهان،جناب آقای پروفسور قربانی،1396
 تأثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی، پایان
نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت، دانشگاه تهران، 1396
 اندازه گیری اثر اندازه ذرات و خواص فیزیکو شیمیایی پلت چسبان های معدنی بر استحکام پلت خوراک دام
.) و طیور )طرح پژوهشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، 1394 تا 1396
 تعیین مشخصات جاذبهای نانوساختار و نانوحفره بنتونیت و بررسی کارایی آن جهت سمیت زدایی
آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی، محسن مجتهدی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی
مشهد
 تاثیر آفت کشهای ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیتهای خونی
نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در فرآورده های دامی با و یا بدون زرین بایندر، محسن کاظمی، رساله
دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد
 بررسی اثرات استفاده از زرین بایندر و بنتونیت بر عملکرد جوجه های گوشتی، فاطمه خانه دار، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی در شرایط درون تنی و
برون تنی، مرتضی خباز سیرجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
 شناسایی و خالص سازی مونتموریلونیت از معادن قائن، پریسا میرحسینی موسوی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393
 ارزیابی اندازه گیری میزان تغییر در جذب آهن از دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی در اثر افزودن نوعی
جاذب، طرح تحقیقاتی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393
 بررسی اثر جاذبهای مختلف بر جذب ویتامینها و مواد معدنی در شرایط آزمایشگاهی، طرح تحقیقاتی در
حال اجرا

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×