مجوز و افتخارات

تقدیر نامه سرپرست و فرماندار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قاینات

تقدیر نامه سرپرست و فرماندار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قاینات

انتخاب به عنوان واحد نمونه و کارفرمای نمونه در چند سال متوالی

تندیس همایش ملی کشاورزی و دامپروری

گواهینامه ISO 10004

لوح تقدیر یازدهمین جشنواره کار آفرینان برتر استان خراسان جنوبی

تقدیر نامه ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قاینات

 
 

تقدیر نامه ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قاینات

تقدیر نامه ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قاینات

تقدیر نامه ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قاینات