وبینار ارزیابی صنعت طیور

وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال ۹۸ و پیش بینی سال ۹۹ با همکاری شرکت دانش بنیان ویوان و پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری (ITPNews)

کارنامه علمی ویوان

نگاهی به کارنامه علمی شرکت دانش بنیان ویوان در سال 1398