وبینار چالش های صنعت گاو شیری

وبینار چالش های صنعت گاو شیری با حضور آقای پروفسور قربانی