دی ۲۳, ۱۳۹۹
تصویر سمت چپ، کبد طبیعی، تصویر سمت راست، سندرم کبد چرب خونریزی دهنده بالخته خون بزرگ. مقدار زیادی چربی در محوطه بطنی مشاهده می شود.

آشنایی با سندرم کبد چرب خونریزی دهنده (fatty liver haemorrhagic syndrome) در طیور

آشنایی با سندرم کبد چرب خونریزی دهنده (fatty liver haemorrhagic syndrome) در طیور آشنایی با سندرم کبد چرب خونریزی دهنده […]
وبینار راهکارهای مقابله با آفلاتوکسین شیر در دامداری ها