استانداردها، مجوزها، گواهینامه ها و افتخارات کسب شده

مراسم دفاعیه ی جناب آقای دکتر کاظمی