وبینار سندروم عبور خوراک در طیور و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن