چهار رکن اصلی ارزشهای محوری شرکت دانش بنیان ویوان عبارتند از :

کارکنان، مشتریان، کیفیت و برند و نام تجاری

کارکنان :

کارکنان شرکت دانش بنیان ویوان به عنوان اصلی ترین سرمایه های شرکت محسوب می گردند. ما بر این باوریم که برای جلب رضایت مشتریان خارجی سازمان ، باید توجه خاصی به ارتقاء سطح توانمندی های کارکنان خود داشته باشیم. ما بر این باور استواریم که برای انجام کارهای بزرگ به انسانهای بزرگ و توانمند نیاز داریم و از همین رو سعی می نماییم تا بر اصول زیر همواره تاکید و توجه خاص داشته باشیم : 
-شایسته گزینی: گزینش افراد مناسب و کاردان 
-شایسته گماری: انتصاب افراد بر اساس توانمندی ها و تجاربشان در شغل های مورد نظر 
-شایسته پروری: پرورش و آموزش افراد توانمند سازمان و توجه به فرایند آموزش به عنوان یک اصل مهم وپوان در این خصوص
-شایسته سالاری: تلاش در جهت ایجاد فرهنگ شایسته سالاری و ارج نهادن به افراد، ایده ها و اقدامات شایسته و ارزش آفرین در شرکت

مشتریان :

مشتریان شرکت دانش بنیان ویوان به عنوان اصلی ترین اجزاء فرایند کسب وکار این شرکت محسوب می گردند. در راستای ارج نهادن به نقش و جایگاه کلیدی مشتریان خود برآنیم تا هدفمان در جایگاه نخست، فروش و عرضه ارزش و اطمینان خاطر به مشتریان باشد تا اینکه صرفا به فروش محصولاتمان تمرکز کنیم. از همین رو همواره تلاش می نماییم تا با شناسایی دقیق نیازهای پیدا و پنهان مشتریان، نسبت به خلق هر چه بیشتر ارزش افزوده در طی زنجیره تولید و تامین، این زنجیره را به زنجیره تامین ارزش برای مشتریان خود تبدیل نماییم و تلاش کنیم تا این مهم به یک فرهنگ بنیادی و کلیدی در شرکت بدل شود. 

کیفیت :

کیفیت محصولات، روح محصولات ما هستند. نگاه ما به کیفیت و تعریف آن و تعهد به حفظ آن، با بر آورده سازی نیازهای خواسته نشده مشتریان معنی پیدا  می کند. از این رو تلاش می نماییم تا توجه به کیفیت را به یک فرهنگ و اصل محوری در تمامی فرایند های کاری شرکت خود بسط وگسترش دهیم. توجه به کیفیت تمام فرایندهای جاری شرکت با این باور که کیفیت محصول نهایی برآیند کیفیت تمام فرایند های جاری شرکت است، به عنوان یک اصل زیر بنایی و کلیدی همواره مد نظر مدیریت و کارکنان شرکت خواهد بود.

برند و نام تجاری :

برند و نام تجاری شرکت به عنوان شناسه هویتی شرکت محسوب می گردد. لزوم تعهد و احترام به نام شرکت و نام تجاری محصولات و تلاش در جهت غنا بخشیدن هرچه بیشتر به ارزش و جایگاه شرکت و محصولات آن به عنوان یک اصل مهم و ارزشی همواره مد نظر خواهد بود . از این رو می بایست افراد و کارکنان شرکت در هر سمت و جایگاهی که هستند تمام تلاش و توان خود را در این راستا به کار گرفته و از هیچ کوششی در این زمینه فرو گذار نکنند . چراکه در واقع شخصیت شرکت و محصولاتش تا حدود زیادی معرف شخصیت وجایگاه تک تک افراد آن شرکت بوده و اعتبار اجتماعی برند بر اعتبار شخصی هر یک از کارکنان می افزاید و این مائیم که این هویت را با تلاش و پویایی خود خلق می کنیم.